Regulamin bloga www.lepiejnizwbanku.pl

§ 1
Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– najważniejsze zasady funkcjonowania bloga www www.lepiejnizwbanku.pl
– reguły korzystania z oferowanych za jego pośrednictwem funkcjonalności,
– główne zasady odpowiedzialności,
– działanie praw autorskich oraz praw pokrewnych
– procedurę zgłaszania problemów.

1. Użyte w Regulaminie pojęcia i terminy należy rozumieć następująco:

– Blog – portal internetowy www.lepiejnizwbanku.pl;
– Administrator – podmiot kierujący działaniem Bloga, decydujący o sposobie jego funkcjonowania oraz kierunkach rozwoju tj. firma BARTOSZ NOWAK (NIP: 956-219-88-45, REGON: 362184560, Adres: 87-125 Silno, ul. Jarzębinowa 7);
– Użytkownik – każda osoba, która odwiedza z Bloga oraz korzysta z oferowanych za jego pośrednictwem funkcjonalności;
– Partner – podmiot współpracujący z Blogiem (np. w zakresie dostarczania użytkownikom określonych treści);
– Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2
Zasady korzystania z Bloga

1. Jeżeli w odniesieniu do danej usługi lub funkcji, wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, korzystanie z Bloga ma charakter nieodpłatny.
2. Na Blogu publikowane są treści informacyjne. Administrator zastrzega możliwość umieszczania treści zawierających elementy oferty, informacje o produktach swoich Partnerów.
3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Urządzenie końcowe, którym posługuje się Użytkownik powinno:
– umożliwiać komunikację z siecią Internet
– być wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową.
4. Użytkownik ma prawo zamieszczania indywidualnych opinii dotyczących opublikowanych treści. Opinie mogą być wyrażane w postaci komentarzy. Komentarze można wprowadzać w wyznaczonych ku temu miejscach.
5. Każdy Użytkownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do tworzonego przez Administratora newslettera. Warunkiem przystąpienia jest podanie prawidłowego i aktualnego adresu e-mail.
6. W ramach newslettera Użytkownik będzie cyklicznie otrzymywał na podany adres e-mail:
– informacje o aktualnościach
– informacje o nowych wpisach na Blogu.

§ 3
Zasady odpowiedzialności

1. Użytkownik powinien korzystać z Bloga zgodnie z jego przeznaczeniem. Na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za naruszenie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Użytkownik powinien powstrzymać się od dostarczania (np. w komentarzach) treści o charakterze bezprawnym.
3. W szczególności, Użytkownik powinien powstrzymać się od:
– popierania radykalnych poglądów i zachowań, w szczególności o charakterze dyskryminującym (bez względu na przyczynę dyskryminacji);
– zamieszczania treści wulgarnych (w powszechnym tego słowa rozumieniu);
– podejmowania działań sprzecznych ze społecznymi normami, dobrymi obyczajami;
– publikowania wystąpień nawołujących lub zachęcających do spożywania alkoholu, narkotyków, wyrobów tytoniowych lub innych podobnych substancji;
– upubliczniania treści naruszających cudze dobra osobiste (w tym wizerunek osób trzecich);
– podejmowania nieuzgodnionej z Administratorem działalności reklamowej (lub innej pokrewnej);
– nieuzgodnionego z Administratorem testowania Bloga pod kątem zabezpieczeń technicznych i informatycznych;
– zamieszczania odnośników do stron naruszających reguły określone w niniejszym paragrafie.
4. Korzystając z Bloga Użytkownik powinien respektować obowiązujące przepisy dotyczące praw autorskich oraz własności intelektualnej.
5. W przypadku naruszenia reguł określonych w niniejszym paragrafie, Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zarówno na gruncie karnym, jak i cywilnym. W szczególności, Użytkownik może odpowiadać za naruszenie praw, dóbr lub wolności podmiotów trzecich.
6. Administrator dokładać będzie wszelkiej możliwej staranności, by korzystanie z Bloga odbywało się w sposób bezpieczny. Administrator nie może jednak przyjąć na siebie odpowiedzialności za ewentualne ryzyka, charakterystyczne dla korzystania z sieci Internet (takie jak działanie złośliwego oprogramowania, przestępcze działania osób trzecich i inne).
7. Administrator uniemożliwi dostęp do treści o bezprawnym charakterze:
– po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia
lub
– po uzyskaniu wiarygodnej wiadomości na ten temat.
Z tego powodu prosimy o informowanie Administratora o wszelkich przypadkach nadużyć lub naruszeń Regulaminu. Prosimy o kierowanie informacji na adres e-mail: kontakt@lepiejnizwbanku.pl

§ 4
Prawa autorskie oraz prawa pokrewne

1. Treści zawarte na Blogu (w tym nade wszystko utwory, znaki towarowe, bazy danych) podlegają ochronie prawnej. Ochrona ta wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:
– ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
– ustawie o własności przemysłowej;
– ustawie o ochronie baz danych;
– ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
2. Przykładem naruszenia tych przepisów byłoby nieuzgodnione, pozaprawne, zwielokrotnianie, publiczne udostępnianie w sieci, publiczne odtwarzanie wyżej określonych treści.
3. Prawa do wyżej wskazanych treści przysługują odpowiednio Administratorowi bądź jego Parterom.
4. Sam fakt korzystania z Bloga nie powoduje przeniesienia na Użytkowników jakichkolwiek praw lub licencji dla treści objętych ochroną prawną.

§ 5
Procedura reklamacji

1. Każdy Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Bloga.
2. Zalecamy, by reklamacje były kierowane na adres e-mail: kontakt@lepiejnizwbanku.pl
3. W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zalecamy, by zgłoszenie zawierało:
– dane identyfikujące zgłaszającego;
– opis problemu (czas, częstotliwość występowania, skutki);
– oczekiwany sposób rozwiązania.
4. Administrator rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
5. Informujemy, że Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych form rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
6. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– Wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
– Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu;
– Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a Konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników zostały zawarte w dokumencie Polityka Prywatności, który jest dostępny pod adresem: www.lepiejnizwbanku.pl/polityka-prywatnosci/
2. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Bloga.
3. O zmianie Regulaminu, Użytkownicy będą informowani na stronach Bloga.
4. Wszelkie pytania, wnioski i uwagi dotyczące funkcjonowania Bloga prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@lepiejnizwbanku.pl